Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có nhiều đá cuội; như đá cuội