Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đắng
  black coffee leaves a bitter taste in the mouth
  cà phê đen để lại vị đắng ở miệng
  cay đắng, chua cay, đau xót
  thi hỏng là một sự thất vọng đối với anh ta
  gay gắt; quyết liệt
  bitter fighting
  sự đánh nhau ác liệt
  rét buốt (thời tiết, gió…)
  a bitter bill [for somebody] to swallow
  điều cay đắng phải chịu đựng
  to the bitter end
  đến cùng
  struggle to the bitter end
  đấu tranh đến cùng
  Danh từ
  rượu bia đắng
  a pint of bitter, please
  làm ơn cho một panh bia đắng

  * Các từ tương tự:
  bitter-cress, bitter-sweet, bitterish, bitterling, bitterly, bittern, bitterness, bitters, bittersweet