Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    rượu vị đắng (thường dùng pha cốc tay)

    * Các từ tương tự:
    bittersweet