Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tỏ vẻ chê trách; đầy vẻ trách móc
  a reproachful look
  cái nhìn đầy vẻ trách móc
  a reproachful sigh
  tiếng thở dài trách móc

  * Các từ tương tự:
  reproachfully, reproachfulness