Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm cay đắng
    cay đắng vì những thất bại liên tục

    * Các từ tương tự:
    embitterment