Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hiểm độc; độc ác
    envenomed tongue
    ngôn ngữ hiểm độc