Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embitterment /im'bitəmənt/  

  • Danh từ
    sự làm cay đắng