Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm đau buồn
  grievous losses
  những mất mát lẫn đau buồn
  (khẩu ngữ) nghiêm trọng, trầm trọng
  a grievous error
  một sai lầm nghiêm trọng

  * Các từ tương tự:
  grievous bodily harm, grievously