Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hăng, cay sè
  khói cao su cháy cay sè
  chua cay, gay gắt
  an acrid dispute
  cuộc cãi cọ gay gắt

  * Các từ tương tự:
  acridity, acridly