Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acridity /ə'kridəti/  

  • Danh từ
    sự hăng, sự cay sè
    sự chua cay, sự gay gắt