Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngọt có dư vị đắng
    ngọt ngào lẫn đắng cay
    những kí ức ngọt ngào lẫn đắng cay