Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dispiriting /di'spiritiη/  

  • Tính từ
    làm chán nản, làm ngã lòng