Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    một loại cá nước ngọt (giống (như) cá chép)