Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    một cách đắng
    [một cách] cay đắng, [một cách] chua cay
    [một cách] gay gắt
    [một cách] rét buốt