Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bitter-sweet /,bitə'swi:t/  

  • Tính từ
    ngọt có dư vị đắng
    ngọt ngào lẫn đắng cay
    bitter-sweet memories
    những kí ức ngọt ngào lẫn đắng cay