Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật)
    chim diệc nâu

    * Các từ tương tự:
    bitterness