Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hay thù oán, đầy hận thù
  a vindictive person
  người hay thù oán
  vindictive comments
  những lời bình luận đầy hận thù

  * Các từ tương tự:
  vindictively, vindictiveness