Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vengeful /'vendʒfl/  

  • Tính từ
    đầy ý chí báo thù

    * Các từ tương tự:
    vengefully, vengefulness