Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vengefully /'vendʒfəli/  

  • Phó từ
    với đầy ý chí báo thù