Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vindictively /vin'diktivli/  

  • Phó từ
    [một cách] thù oán; [một cách] đầy hận thù