Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phật ý, bực mình, khó chịu
    nhiều cử tri đã bực mình với những chính sách của chính phủ