Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bực mình
  he got very annoyed with me about my carelessness
  ông ta rất bực mình vì cái tính cẩu thả của tôi
  will she be annoyed that you forgot to phone?
  Liệu cô ta sẽ bực mình khi anh quên gọi điện thoại không?