Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giận dữ

    * Các từ tương tự:
    irately, irateness