Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsatisfied /' n's tisfaid/  

  • Tính từ
    không được tho m n, chưa phỉ, chưa h
    chưa tin chắc, còn ngờ
    to be unsatisfied about something
    còn ngờ điều gì