Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dissatisfied /di'sætisfaid/  

  • Tính từ
    (+ with, at)
    không hài lòng, không vừa ý
    a dissatisfied customer
    một khách hàng không được vừa ý