Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thất vọng, không hài lòng
    không thành công trong nghề
    không được thỏa mãn về tình dục