Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chặn trước
  forestall a rival
  chặn trước một địch thủ

  * Các từ tương tự:
  forestalling