Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (parried)
  đỡ (cú đánh, cú đấm)
  (nghĩa bóng) tránh khéo, tránh né (để khỏi phải trả lời)
  tránh khéo một câu hỏi rầy rà
  Danh từ
  sự đỡ (cú đánh, cú đâm)
  (nghĩa bóng) sự tránh khéo, sự tránh né