Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngăn ngừa
    preclude all objections
    ngăn ngừa mọi ý kiến phản đối