Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khu
  a children's ward
  khu nhi
  a maternity ward
  khu sản (ở bệnh viện)
  có ba ứng cử viên ra ứng cử ở khu này (khu vực bầu cử)
  người được giám hộ, trẻ được giám hộ
  the child was made a ward of court
  đứa trẻ được đặt dưới sự giám hộ của tòa
  (số nhiều) khấc chìa khóa
  a ward in chancery
  (Anh)
  trẻ được viên chưởng ấn giám hộ (vì bố mẹ mất sớm…)
  Động từ
  ward off
  tránh xa; phòng ngừa
  ward off blows
  tránh cú đấm
  ward off danger
  phòng ngừa nguy hiểm

  * Các từ tương tự:
  warden, wardenship, warder, warding, wardress, wardrobe, wardrobe dealer, wardrobe master, wardrobe mistress