Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wardenship /'wɔ:dʃip/  

  • Danh từ
    trách nhiệm canh phòng
    trách nhiệm của người giám đốc; trách nhiệm quản l
    chức giám đốc; chức quản l