Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng wardress)
    cai ngục