Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sọc màu, khoanh màu
  khu; miền; vùng
  vùng không có vũ khí hạt nhân
  khu công nghiệp
  the zone of influence
  khu vực ảnh hưởng
  (địa lý, địa chất)
  đới
  the temperate zone
  ôn đới
  the frigid zone
  hàn đới
  Động từ
  chia thành khu; khoanh vùng
  quy (cái gì) vào một vùng nhất định

  * Các từ tương tự:
  zoneless