Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terrain /tə'rein/  /từ Anh 'terein/

 • Danh từ
  địa hình
  difficult terrain for cycling
  địa hình khó đi xe đạp
  xe đi được trên mọi địa hình

  * Các từ tương tự:
  terraine