Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (địa lý) chùm vỉa