Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phong cảnh
  tranh phong cảnh đồng quê
  nghệ thuật tranh phong cảnh
  Động từ
  tô điểm bằng kiến trúc phong cảnh

  * Các từ tương tự:
  landscape architect, landscape architecture, landscape gardening, landscape-gardener, landscape-gardening, landscape-painter, landscaper