Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

landscape architect /'lænskeip'ɑ:kitekt/  

  • Danh từ
    nhà thiết kế vườn hoa và công viên

    * Các từ tương tự:
    landscape architecture