Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

landscape architecture /'lænskeip'ɑ:kitektʃə/  

  • Danh từ
    nghệ thuật thiết kế vườn hoa và công viên