Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

landscape-gardening /lændskeip' gɑ:dniη/  

  • kiến trúc phong cảnh

    * Các từ tương tự:
    landscape gardening