Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cảnh nhìn qua một lối hẹp
    đường phố tạo một lối hẹp dẫn đến cảnh nhà thờ trông rất đẹp
    (nghiã bóng) viễn cảnh, viễn tượng, triển vọng
    phát kiến này mở ra những triển vọng mới cho công cuộc nghiên cứu của các nhà sinh vật học