Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

landscaper /'lænskeip peintə/  

  • Danh từ
    người xây dựng vườn hoa và công viên