Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

locality /ləʊ'kæləti/  

  • Danh từ
    địa phương, vùng
    there are several cinemas in the locality
    vùng này có nhiều rạp chiếu bóng