Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lãnh địa
  nhà bếp là lãnh địa của vợ tôi, vợ tôi không muốn tôi vào đó
  lãnh vực
  in the domain of political science
  trong lĩnh vực khoa học chính trị