Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

empire /'empaiə[r]/  

 • Danh từ
  đế quốc; đế chế
  the Roman Empire
  đế chế La Mã
  tập đoàn
  a publishing empire
  tập đoàn xuất bản

  * Các từ tương tự:
  empire-building