Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vương quốc
  the United Kingdom
  vương quốc Anh
  the kingdom of heaven
  thiên đường
  (sinh vật) giới
  the animal kingdom
  giới động vật
  (nghĩa bóng) địa hạt
  the kingdom of thought
  địa hạt tư tưởng
  the kingdom under the waves
  biển cả
  till (until) kingdom come
  (khẩu ngữ)
  rất lâu, một thời gian rất dài
  you'll have to wait until kingdom come
  Anh sẽ phải chờ rất lâu
  to kingdom come
  sang thế giới bên kia
  gone to kingdom come
  chết

  * Các từ tương tự:
  kingdom-come