Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kingdom-come /'kiɳdəmkʌm/  

  • Danh từ
    (từ lóng) thế giới bên kia, nơi cực lạc
    to go to kingdom-come
    sang thế giới bên kia, về nơi cực lạc