Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

principality /prinsi'pæləti/  

 • Danh từ
  công quốc
  the principality of Monaco
  công quốc Monaco
  the Principality
  (số ít) xứ Wales (của nước Anh)