Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường the monarchy) nền quân chủ, chủ nghĩa quân chủ
    nước quân chủ