Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ván thành thùng (hình cong)
  (âm nhạc) nh staff
  Động từ
  (staved hoặc stove)
  stave something in
  làm vỡ; làm thủng
  mạn thuyền bị thủng do va chạm
  stave something off
  (quá khứ và quá khứ phân từ stoved) tránh xa; ngăn chặn
  stave off disaster
  ngăn chặn tai họa
  stave off danger
  tránh xa nguy hiểm

  * Các từ tương tự:
  stave-rhyme, staves