Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stave-rhyme /'steivraim/  

  • Danh từ
    sự láy phụ âm (thơ)